streda, 27. marca, 02:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 AQUA 2018
Aktuality
Všeobecné informácie
Newsletter
Záštita ministerstva
Vystavovatelia sa predstavujú
Sprievodný program
Súťaž ZLATÁ AQUA 2018
Podklady pre vystavovateľov
Nomenklatúra
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Logá na stiahnutie
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Výsledky súťaží
Fotografie z výstavy
Reportáže a články
REKLAMA


ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV


  
       
Otváracia doba          
- pre vystavovateľov:   12.6. (utorok)       od 7.00 – 18.00 h
                                    13.6. (streda)       od 9.00 – 18.00 h
                                    14.6. (štvrtok)       od 9.00 – 16.00 h

- pre verejnosť:        denne od 10.00 – 17.00 h, 14.6. do 16.00 h

Manažér výstavy:      Henrieta Dunčková
                                 Tel:  +421 915 771 269
                                 e-mail: dunckova@expocenter.sk
                                 www.expocenter.sk

1.    Po príchode na výstavisko sa najskôr dostavte na obchodné oddelenie v pavilóne č. 1, 2.poschodie, č.dv. 1222.,       Vám budú odovzdané montážne preukazy, vystavovateľské preukazy, parkovacie preukazy,  protokoly a katalóg výstavy.
Tieto si môžete vyzdvihnúť od  8. – 11. 6.  v čase od  8.00 do 15.30 h.

2.    Montáž expozícií - firmy, ktoré majú vlastnú technickú realizáciu, môžu začať s montážou      
        8.6. (piatok)  od  8.00 – 20.00 h a pokračovať
        9.6. (sobota)  od  8.00 – 20.00 h                                            
      10.6. (nedeľa) od  8.00 – 20.00 h
      11.6. (pondelok) nie je montážny deň.  

      Po prekročení  stanoveného času budeme účtovať poplatok 35 € / h.
   
Od vlastných realizácií požadujeme:
•    predložiť v 2 vyhotoveniach projekt expozície s dôrazom na vyznačenie miesta privedenia
     prípojok vody a elektriny a elektroprojekt  (projekt  zaslať do 23.5.2018)
•    oznámiť telefonicky termín montáže a demontáže
•    zložiť kauciu  za plochu vo výške 150 € za každú firmu
Bez odsúhlaseného projektu a zloženia kaucie nebude možné začať s montážou.

3.    Pre navážanie expozícií exponátmi je určený termín  10.6. (nedeľa)     od 8.00 – 20.00 h
      11.6. (pondelok) od 8.00 – 18.00 h 
       Po prekročení  stanoveného času budeme účtovať poplatok  35 € / h.

4.   Demontáž expozícií začne bezprostredne po ukončení výstavy  14.6. (štvrtok) po 16.00 – 20.00 h
      a bude pokračovať  15.6. (piatok)   od  7.00 – 16.00 h

5.   Pre zabezpečenie manipulačnej techniky  Vás žiadame o oznámenie hmotnosti  a rozmerov
      exponátov, času vykládky, ako aj druhu požadovanej techniky.

6.   Dňa 11.6. o 15.00 h sa uskutoční hodnotenie expozícií v rámci Súťaže o najkrajšiu expozíciu  
      výstavy „Modrý akvadukt“.
Hodnotiť sa budú všetky expozície a tie najlepšie budú spolu s ich  
      autormi vyhlásené a ocenené na  slávnostnom otvorení výstavy 12.6.2018.

7.    Zálohovú faktúru za prenájom, technickú realizáciu a  objednané služby je potrebné uhradiť tak,   
       aby ste úhradu mohli doložiť výpisom z bankového účtu a jeho fotokópiu odovzdali pri   nástupe na výstavu.A A A