Thursday, 20. June, 18:06
HOME
CURRENT EXHIBITION
 
 Exchange of antiques and Farmers Markets  
OUR PARTNERS
www.tsk.sk
www.trencin.sk
ABOUT US - Spracovanie osobných údajov

EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín

Prehlásenie o spracovávaní osobných údajov

Prehlásenie o spracovávaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučenia subjektov údajov (ďalej len GDPR)

I. Správca osobných údajov

Spoločnosť EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/16, 911 40 Trenčín, IČO 31412581, IČ DPH: SK20203837288 (ďalej len správca) Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovávaní Vašich osobných údajov a Vašich právach.

II. Rozsah spracovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi alebo k plneniu zákonných povinností správcu.

III. Zdroje osobných údajov

- priamo od subjektov údajov (e-maily , telefón , chat, webové stránky, kontaktný formulár na webe, sociálna sieť, vizitky, pozvánky, vstupenky ai.)
- verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.)

IV. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

- adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektov údajov (napr. meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, IČO , DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje – napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a iné podobné informácie)
- popisné údaje (napr. bankové spojenie)
- ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy
- údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracúvané v rámci udelenia súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovávanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálneho riadenia ai.)

V. Použitie osobných údajov

Použitie osobných údajov je vždy v súlade s dôvodom ich zhromaždenia alebo z dôvodu iných právnych nárokov.

VI. Doba spracovávania osobných údajov

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku správcu alebo v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, tak aj z príslušných právnych predpisov.

VII. Zabezpečenie osobných údajov

Správca dbá na zabezpečenie osobných údajov. Osobné údaje sú chránené pred neoprávneným použitím, prístupom alebo vyzradením.

VIII. Zmeny prehlásenia o zásadách ochrany osobných údajov

Spoločnosť EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín si vyhradzuje právo príležitostne toto prehlásenie o zásadách ochrany osobných údajov aktualizovať. Pri každej revízii bude uvedený dátum poslednej aktualizácie.

IX. Kontakt

Pripomienky k ochrane osobných údajov smerujte na nižšie uvedené kontakty :

EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447 /14, 911 40 Trenčín, Tel.: 00421 948 266 766, e-mail : psmatlankova@expocenter.sk, www.expocenter.sk

30.5.2018


  Print
1819202122232425262728Exchange of antiques and Farmers Markets

29
30123456
Calendar of exhibitions   18. June - 06. July

A A A