Monday, 20. May, 09:05
HOME
CURRENT EXHIBITIONS
 
 KIDS WORLD  
 ELO SYS 2019  
General information
Nomenclature
Application form
Important terms
Media Partners
Map of the area during the Fair
Navigation
Accomodation
We recommend
Nitra and Surroundigs
Conference
 ANTIQUE EXCHANGE & FARMERS MARKET  
NEXT EXHIBITION
 ANTIQUE EXCHANGE & FARMERS MARKET
OUR PARTNERS
www.tsk.sk
www.trencin.sk
www.grand-hotel.sk
www.laugotaxi.sk
ABOUT US - Spracovanie osobných údajov

EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín

Prehlásenie o spracovávaní osobných údajov

Prehlásenie o spracovávaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučenia subjektov údajov (ďalej len GDPR)

I. Správca osobných údajov

Spoločnosť EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/16, 911 40 Trenčín, IČO 31412581, IČ DPH: SK20203837288 (ďalej len správca) Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovávaní Vašich osobných údajov a Vašich právach.

II. Rozsah spracovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi alebo k plneniu zákonných povinností správcu.

III. Zdroje osobných údajov

- priamo od subjektov údajov (e-maily , telefón , chat, webové stránky, kontaktný formulár na webe, sociálna sieť, vizitky, pozvánky, vstupenky ai.)
- verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.)

IV. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

- adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektov údajov (napr. meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, IČO , DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje – napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a iné podobné informácie)
- popisné údaje (napr. bankové spojenie)
- ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy
- údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracúvané v rámci udelenia súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovávanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálneho riadenia ai.)

V. Použitie osobných údajov

Použitie osobných údajov je vždy v súlade s dôvodom ich zhromaždenia alebo z dôvodu iných právnych nárokov.

VI. Doba spracovávania osobných údajov

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku správcu alebo v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, tak aj z príslušných právnych predpisov.

VII. Zabezpečenie osobných údajov

Správca dbá na zabezpečenie osobných údajov. Osobné údaje sú chránené pred neoprávneným použitím, prístupom alebo vyzradením.

VIII. Zmeny prehlásenia o zásadách ochrany osobných údajov

Spoločnosť EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín si vyhradzuje právo príležitostne toto prehlásenie o zásadách ochrany osobných údajov aktualizovať. Pri každej revízii bude uvedený dátum poslednej aktualizácie.

IX. Kontakt

Pripomienky k ochrane osobných údajov smerujte na nižšie uvedené kontakty :

EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447 /14, 911 40 Trenčín, Tel.: 00421 32 77043 20, e-mail : expocenter@expocenter.sk, www.expocenter.sk

30.5.2018

A A A