Thursday, 20. June, 17:06
HOME
CURRENT EXHIBITION
 
 Exchange of antiques and Farmers Markets  
OUR PARTNERS
www.tsk.sk
www.trencin.sk
VISITOR - RULES FOR VISITORS

Pravidlá pre návštevníkov výstavného areálu EXPO CENTER a.s.


 1. Návštevník je povinný v záujme ochrany majetku šetrne zaobchádzať so zariadením, majetkom a sadovými úpravami výstavného areálu EXPO CENTER a.s. Pri úmyselnom poškodení majetku spoločnosti je návštevník povinný škodu v plnej výške uhradiť.
 2. Vstup do výstavného areálu EXPO CENTER a.s. oprávňuje návštevníka k prehliadke výstav a veľtrhov alebo zúčastniť sa iného poriadaného podujatia.
 3. Návštevník je povinný na vyžiadanie od strážnej služby predložiť osobnú batožinu ku kontrole na vstupoch a výstupoch a na vjazdoch a výjazdoch.
 4. Návštevníkovi nie je povolené:
  • rozdávať reklamné prospekty, letáky, reklamné predmety, prevádzkovať reklamnú činnosť, fotografovať a filmovať za účelom zárobku, robiť prieskumy a iné obdobné činnosti,
  • prevádzkovať akúkoľvek nepovolenú obchodnú činnosť (predaj) bez súhlasu EXPO CENTER a.s.,
  • propagovať násilie, náboženskú či rasovú neznášanlivosť,
  • pohybovať sa mimo chodníka a vyznačených ciest a vstupovať na zatrávnené plochy,
  • vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre návštevníkov,
  • vstupovať so psom (neplatí v dobe konania výstav psov),
  • pohybovať sa na bicykli, skateboarde, kolieskových korčuliach, kolobežkách, chodúloch, skákacích topánkach,
  • priniesť akýkoľvek alkohol, omamné a iné toxické látky, zbrane a iné nebezpečné predmety, chemické látky, veci hygienicky škodlivé a látky použiteľné ako zápalný prostriedok a používať prostriedky, ktoré môžu spôsobiť horenie,
  • fajčiť mimo miest vyhradených na fajčenie, vo výstavných halách je prísny zákaz fajčiť,
  • zostať vo výstavnom areáli EXPO CENTER a.s. po ukončení výstavy, veľtrhu alebo podujatia, v nočnej dobe je výstavný areál strážený služobným psom.
 5. Parkovanie pre návštevníkov je vo výstavnom areáli organizované na vyhradených parkovacích miestach, pokiaľ usporiadateľská služba neurčí inak. V prípade ponechania vozidla mimo vyhradené parkovacie miesta, alebo na miestach, ktoré bránia prevádzke, obsluhe a zásahom pri poruchových, havarijných, či mimoriadnych situácií, pri požiari bude vozidlo z výstavného areálu odtiahnuté. Parkovanie je spoplatnené a riadi sa parkovacím poriadkom.
 6. Každý návštevník je povinný správať sa tak, aby svojím správaním nezapríčinil vznik požiaru.
 7. Každý návštevník je povinný plniť príkazy a dodržiavať zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach.
 8. Každý návštevník je povinný plniť príkazy usporiadateľskej služby.
 9. Pri vzniku požiaru sa návštevníci riadia požiarnymi smernicami, umiestnenými na viditeľných miestach jednotlivých objektov, sú povinní sa riadiť výzvami k evakuácii a pri nej sa riadiť pokynmi osôb, ktoré riadia evakuáciu. K dosiahnutiu bezpečia využívajú informačné a požiarne značky označujúce smery únikových východov.
 10. Pri vzniku mimoriadnych udalostí sa návštevníci riadia pokynmi polície, osôb, ktoré zodpovedajú za evakuáciu a pokynmi usporiadateľskej služby.
 11. Pri úraze návštevníka vo výstavnom areáli EXPO CENTER a.s. je potrebné spísať záznam o úraze za účasti zodpovednej osoby, ktorá je poverená EXPO CENTER a.s. Informácie získa návštevník na telefónnom čísle +421 32 7435 600.
 12. EXPO CENTER a.s. nezodpovedá za stratu vecí, ktoré návštevník prinesie do výstavného areálu a ani za škody vzniknuté na majetku či zdraví návštevníka spôsobené jeho vlastným konaním, alebo konaním tretích osôb v rozpore s podmienkami týchto pravidiel.
 13. EXPO CENTER a.s. si vyhradzuje právo zamedziť vstupu do výstavného areálu, alebo vyviesť z výstavného areálu každú osobu, ktorá nevyhovuje podmienkam týchto pravidiel, ďalej návštevníkov pod vplyvom alkoholu alebo omamných či iných toxických látok a to bez náhrady ceny vstupenky.

Tieto pravidlá pre návštevníkov nadobúdajú účinnosť dňom 12.10.2009 a platia pre všetkých návštevníkov výstavného areálu EXPO CENTER a.s.


Ing. Pavol Hozlár
generálny riaditeľ výstaviska EXPO CENTER a.s.


  Print
1819202122232425262728Exchange of antiques and Farmers Markets

29
30123456
Calendar of exhibitions   18. June - 06. July

A A A