streda, 27. marca, 01:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 AQUA 2018
Aktuality
Všeobecné informácie
Newsletter
Záštita ministerstva
Vystavovatelia sa predstavujú
Sprievodný program
Súťaž ZLATÁ AQUA 2018
Podklady pre vystavovateľov
Nomenklatúra
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Logá na stiahnutie
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Výsledky súťaží
Fotografie z výstavy
Reportáže a články
REKLAMA


AQUA 2018  SPRIEVODNÝ PROGRAM


12.6.2018 (utorok)

10:30  pavilón 3 – Programové centrum

Slávnostné otvorenie výstavy
Cena Milana Topoliho za prínos vo vodnom hospodárstve
Súťaž o najlepší exponát „Zlatá AQUA“
Súťaž o najhodnotnejšiu expozíciu výstavy „Modrý akvadukt“

12:00  pavilón 1 – poschodie


Diskusné fórum na tému Vodovody a kanalizácie s významnými predstaviteľmi Ministerstva životného prostredia SR, Asociácie vodárenských spoločností, Združenia miest a obcí Slovenska a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

14:00  pavilón 3 – Programové centrum

Diskusné fórum na tému „Zamestnala ma voda“ - predseda SNK IWA prof. Stanko bude viesť diskusiu s predstaviteľmi súkromného a verejného sektora vodného hospodárstva

15:00  pavilón 4 – 1. poschodie – Protokol

Zasadnutie správnej rady AVS


13.6.2018 (streda)

9:00 – 12:00  pavilón 3 – Programové centrum


Odborný seminár
Téma: „20 rokov čistenia odpadových vôd na Slovensku“

Organizátor: Oddelenie environmentálneho inžinierstva ÚChEI FCHPT STU Bratislava a Asociácia   čistiarenských expertov SR

  8:00      Registrácia účastníkov

  9:00      Otvorenie seminára

  9:15     Anna Gaálová, MŽP SR, Bratislava;    
             Vývoj čistiarenskej legislatívy za posledných 20 rokov a čo nás ešte čaká?
 
  9:45     Peter Belica, VÚVH Bratislava;
             Rozvoj kanalizačných systémov a ČOV za posledných 20 rokov a perspektívy rozvoja

10:15   Juraj Námer, ADConsult, a.s., Bratislava;
              Vplyv EU fondov na rozvoj čistiarenstva na Slovensku

10:45   Miloslav Drtil, FCHPT STU Bratislava;
             Technologický pokrok na ČOV za posledných 20 rokov a smerovanie technológií do budúcna

11:15   Peter Ďuroška, PVS a.s. Poprad;   Výstavba a prevádzka komunálnych ČOV – 15 rokov od transformácie Vodárenských spoločností

11:40    Diskusia

12:00    Ukončenie seminára

10:00 pavilón 1 – poschodie

ECO H2O TOUR

Hodinový interaktívny program pre deti so známymi osobnosťami šoubiznisu Thomasom Puskailerom a Martinom Madejom, ktorého súčasťou sú súťaže, kvíz, eko-pesničky a autogramiáda.

14:00 - 15:00 pavilón 3 – Programové centrum

Odborná prednáška na tému „Ako vytvoriť SMART vodárenskú spoločnosť – úvod do prediktívnej diagnostiky v štandardoch INDUSTRY 4.0“
Organizátor: Praktikpump, s.r.o.

14.6.2018 (štvrtok)


8:50 – 11:50 pavilón 3 – Programové centrum


Odborný seminár
Téma: „ASPEK – 25 rokov práce pre životné prostredie“

Organizátor: Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
    
  8:30    Registrácia účastníkov

  8:50    Otvorenie seminára
               Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK
  9:00    Slávnostný príhovor prezidenta ASPEK k 25. výročiu založenia ASPEK
               RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, prezident ASPEK
  9:10    ASPEK – história vzniku a rozvoja Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku  
               Ing. Pavel Jech, dlhoročný bývalý generálny riaditeľ ASPEK
  9:30     ASPEK- súčasnosť a budúcnosť najstaršej priemyselnej asociácie pre otázky environmentu
               Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK
  9:50     Prestávka
10:00   Inovačné technológie bioplynových staníc a ČOV
                Ing. Peter Benko – riaditeľ INECS
10:20    Membránový gravitačný dosadzovák
                 EKOSERVIS Slovensko, s.r.o.
10:40    CE HOUSE
               „Národná recyklačná agentúra Slovensko“, o. z.
11:00    Projekt bezodpadového vratného obalu s vlastným zberným systémom
               Ing. Milan Michalko, REFILL CASE, s.r.o..
11:20    Záverečná diskusia
                (krátka diskusia k jednotlivým témam bude po každej prednáške)
11:40    Ukončenie seminára


 

 

 

A A A