sobota, 16. februára, 16:02
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 JAHRADA 2018
Všeobecné informácie
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Newsletter
Súťaž
Prihlášky na súťaže
Sprievodný program
Zoznam vystavovateľov
Tlačová správa
Výsledky súťaží
Záverečná správa
Fotografie z výstavy
REKLAMA
www.zahradkar.org
www.pluska.sk/izahradkar/

JAHRADA 2018

9. ročník výstavy ovocia a potrieb pre záhradkárov a včelárov, výstava farmárskych produktov

12.10. - 13.10.2018
 

P R Í P R A V A   CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE

O NAJKRAJŠIE JABLKO – 23. ROČNÍK

 

Termín:                  12. 10. – 13.10. 2018 (piatok – sobota)

Miesto:                  Výstavisko EXPO  CENTER Trenčín v rámci 9. ročníka výstavy

                              JAHRADA – organizátor EXPO Center

Vyhlasovateľ:       Slovenský zväz záhradkárov Bratislava

Mediálny partner: Časopis Záhradkár, Sady a vinice, Naše pole

Poslanie súťaže:  Prezentovať ovocie z domáceho a zahraničného šľachtenia,

                               porovnať a zhodnotiť úroveň pestovania v podmienkach SR,

      podporiť pestovanie ovocných stromov v záhradách, zvýšiť

      množstvo konzumovaného domáceho  ovocia pre zlepšenie

      zdravotného stavu obyvateľstva.

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

  • zúčastniť sa môže každá fyzická osoba  bez ohľadu na  pobyt
  • súťažia jesenné zimné odrody jabĺk
  • do súťaže treba poslať 2 ks jabĺk (podľa možnosti výrazne sa neodlišujúcich  tvarom, vyfarbením a odrodovými znakmi)
  • vystavené  bude 1 jablko – výber vykoná komisia; druhý kus bude slúžiť  ako záložný pre prípad náhrady, na degustáciu  pre návštevníkov počas výstavy, najmä pre najmladších návštevníkov – deti z MŠ, ZŠ
  • súťažné vzorky budú umiestnené podľa odrôd s označením: meno a priezvisko  pestovateľa,  lokalita  pestovania
  • do súťaže nebudú zaradené plody bez uvedenia odrody, poškodené, choré, napadnuté škodcami a inak znehodnotené
  • za určenie odrody je zodpovedný vystavovateľ
  • komisia má právo prehodnotiť nesprávne určené odrody jabĺk, pričom rozhodujúce je stanovenie odrody hodnotiacou komisiou
  • v prípade nesúhlasu vystavovateľa, nebude ovocie do súťaže zaradené
  • chránené klubové odrody (Evelina®), Pink Lady® pod ochrannou známkou Cripps’ Pink ) nebudú bez súhlasu nositeľa licencie zaradené do súťaže

 

 

HODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH JABĹK

 

·         samostatne sa vytvorí skupina  jednej odrody, ak bude viac ako 40 ks plodov z tejto odrody

·         odrody jabĺk pod 40  ks  budú zaradené do skupiny – OSTATNÉ ODRODY

·         predpoklad vytvorenia  samostatnej skupiny je pri odrodách: IDARED, RUBINOLA, ŠAMPION, TOPAZ, G. DELICIOUS a mutácie, JONATHAN a mutácie

 

SAMOSTATNÉ SKUPINY  z  2  a   VIAC ODRÔD BUDÚ(predpoklad):

·         RUBÍN, BOHEMIA

·         GLOSTER, STARKRIMSON

·         OSTATNÉ ODRODY

·         ANGOLD, MELODIE, PINOVA

·         BRAEBURN, FUJI, GRANNY SMITH

·         OSTATNÉ REZISTENTNÉ

·         NOVŠIE A PERSPEKTÍVNE

·         STARÉ A KRAJOVÉ

·         JABLKÁ Z VYŠŠÍCH POLÔH NAD 550 M N.M.

 

V KAŽDEJ SKUPINE KOMISIA  VYHODNOTÍ VZORKY    PODĽA KĽÚČA:

O   do       50 vzoriek    3  jablká

O  do    100 vzoriek     5  jabĺk

O  nad   100 vzoriek    na každých 50 ks  o jedno jablko viac

O  komisia si vyhradzuje právo rozhodnúť pri skupinách individuálne

O  najkrajšie jablko zo skupiny postúpi  do súťaže   O NAJKRAJŠIE JABLKO

O  ostatné  vybrané jablká nebudú mať určené poradie, ale označenie

ZO SKUPINY NAJKRAJŠIE

O  najkrajšie jablko roka komisia vyberie z takého počtu odrôd, koľko sa vytvorí skupín

O  odmenených bude 10 odrôd jabĺk diplomom a sponzorskou cenou; poradie určí odborná komisia

 

TERMÍNY SÚŤAŽE

 

·         do súťaže  musí súťažiaci prihlásiť vzorky na riadne vyplnenom tlačive PRIHLÁŠKA   najneskôr do 21.09. 2018(piatok)

·         prihláška bude publikovaná na www.zvazzahradkarov.sk

·         prihlášku  treba poslať na RV SZZ, Bratislava, Havlíčkova 34, PSČ 817 02

·         bez vyplnenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR nebude prihláška akceptovaná a vzorka zaradená do súťaže

·         začiatok preberania vzoriek je 01.10.2018 (pondelok) od 8.00 do 16.00 a pokračuje 02.10.( utorok) až 05.10.2018(piatok), v čase od 8.00 do 18.00

·         uzávierka  preberania súťažných vzoriek je 05.10.2018   o 18.00 hodine

·         vzorky je možné doručiť osobne, poštou, kuriérom...  na RV SZZ Bratislava

·         vzorky doručené po termíne alebo na iné, ako určené miesto,  nebudú  zaradené do súťaže, budú vystavené ako nesúťažné

·         komisia vzorky vyhodnotí 11.10.2018(štvrtok) o 10.00 hod. na výstavisku EXPO  CENTER v Trenčíne za prítomnosti médií (bez účasti verejnosti)

·         slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže pre verejnosť bude 12.10.2018(piatok)  v priestoroch výstaviska EXPO CENTER Trenčín

·         ceny súťažiacim budú odovzdané 12.10.2018(piatok), hneď po oficiálnom otvorení výstavy počas vyhlasovania víťazov súťaže v priestoroch výstaviska

HODNOTIACA KOMISIA

Predseda:          Ing. Eduard Jakubek, predseda SZZ

Členovia :          Ing. Jozef Čerňanský, člen P - RV SZZ, predseda OV SZZ Žilina

           Ing. Eva Šidová, PhD.

Ing. Marián Komžík, KOHAPLANT, s.r.o., Levice, riaditeľ

            Ing. Peter Iró, DANUBIUS FRUCT, s.r.o, Dunajská Lužná

 

     Hodnotiaca komisia vyhodnotí  súťažné vzorky  jabĺk 11.10.2018 (štvrtok)  najneskôr do 16.00 hod. a ihneď oznámi telefonicky, telegramom resp. iným vhodným spôsobom umiestnenie súťažiacim a dohodne spôsob prevzatia cien. Výsledky súťaže  pre verejnosť vyhlási 12.10.2018 (piatok) po otvorení výstavy.

     Informácia o výsledkoch súťaže bude publikovaná na www.zvazzahradkarov.sk  najneskôr  30.10.2018.

 CENY PRE VÝHERCOV SÚŤAŽE

 

·           víťaz súťaže   O NAJKRAJŠIE JABLKO získa:

                                                         

o   SPONZORSKÚ (VECNÚ)CENU                                                 

o   KERAMICKÉ JABLKO                                                        

o   DIPLOM       

                       

·         prvých 10  vzoriek  jabĺk   získa :

 

o   SPONZORSKÚ (VECNÚ)CENU

o   DIPLOM

 

·         ďalšie vyhodnotené súťažné jablká ( Najkrajšie zo skupiny) získajú :

 

o   ODBORNÚ ZÁHRADNÍCKU LITERATÚRU

o   DIPLOM


  Print
14VIBE FEST

15
16171819202122BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

23
2425262728FISHING SHOW 2019

1
FISHING SHOW 2019

2
FISHING SHOW 2019

3
4
Kalendár výstav   14. februára - 04. marca

A A A