streda, 18. júla, 05:07
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 STREDOŠKOLÁK 2017
Aktuality
Všeobecné informácie
Sprievodný program
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Záväzná prihláška
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Fotogaléria

STREDOŠKOLÁK 2017

19. ročník výstavy stredných škôl. Výstava sa koná s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

26.10. - 27.10.2017
 

ORGANIZAČNÉ PODMIENKY


1. Miesto a dátum konania:     areál výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín
                                                       26. 10. 2017     8.30 – 16.00 h
                                                       27. 10. 2017     8.00 – 14.00 h

2. Organizátor:                            EXPO CENTER a.s., Trenčín

3. Spoluorganizátor:                 Trenčiansky samosprávny kraj
                                                       Krajské centrum voľného času Trenčín
                                                       Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín


4. Cieľ výstavy:
     Prezentácia najnovších  výsledkov práce stredných škôl v oblasti strojárskej,  stavebnej, elektrotechnickej,  energetickej,
     drevárskej, nábytkárskej, papierenskej, odevnej, textilnej, sklárskej, umeleckej, polygrafickej, ekonomickej, podnikateľskej,
     poľnohospodárskej, obchodu a služieb.

5. Podmienky účasti na výstave:
     ?   Vyplniť a zaslať záväznú prihlášku do 6. októbra 2017 na adresu EXPO CENTER a.s., Trenčín
     ?   Uhradiť registračný poplatok a faktúru za objednané služby, v termíne splatnosti, najneskôr do 20. 10. 2017
     ?   V prípade iných požiadaviek na realizáciu stánku zaslať obratom svoju  objednávku.                           

6. Ubytovanie:
     ?   Informácie o ubytovaní  Vám poskytne:
          - cestovná kancelária Scarlet - tel. č.: 032/7430 416
          - Trenčiansky samosprávny kraj – Školský internát, Staničná 6, Trenčín, tel. č.: 032/652 23 80

7. Platobné podmienky:
     ?   Vystavovateľ obdrží zálohovú faktúru na objednané služby vo výške 100% , ktorá je splatná do 14 dní, najneskôr
          však do 26. 10. 2017. Na základe Vašej úhrady Vám EXPO CENTER a.s., Trenčín vystaví vyúčtovaciu faktúru
          - daňový doklad. Pri príchode na výstavisko je nutné preukázať sa dokladom o úhrade u manažéra výstavy
          Ing. Zdenky Lelkešovej v pavilóne č. 1, 2.poschodie.  Prípadné služby doobjednané na mieste sa  hradia
          v hotovosti, v pokladni Expo Center a.s.

8. Organizačné pokyny:
     ?   Pri príchode na výstavisko sa hláste u manažéra výstavy Ing. Zdenka Lelkešová, pavilón č. 1, 2. poschodie
          kde obdržíte preberacie protokoly a potrebné informácie o umiestnení stánku školy.
          Voľný vstup na navážanie exponátov, parkovacie a vystavovateľské preukazy Vám zašleme poštou na meno
          zodpovedného garanta školy.

     ?   Dovoz  exponátov začína 25. 10. 2017      8.00 – 18.00 h.
          Voľné vstupy do areálu na dovoz exponátov, NEPLATIA počas výstavy!

     ?   Upozorňujeme, že exponáty prihlásené do súťaže Najlepší exponát bude hodnotiaca komisia hodnotiť v stánkoch
          prihlásených škôl dňa 26. 10. 2017 od 10.00 h za prítomnosti autorov, ktorí svoj exponát predstavia, vyhodnotenie
          súťaže bude dňa 27. 10. 2017 o 9.00 h

     ?   Súčasťou výstavy bude opäť súťaž o najlepšie promo video školy. Každá škola si pripraví promo video
          v HD kvalite, maximálna dĺžka 2 minúty (nesmie byť to isté ako minulý rok!). Video je potrebné nahrať na YouTube
          kanál najneskôr do 20. 10. 2017. Prístupové údaje budú školám doručené včas.

     ?   Aj tento rok bude výstava obohatená o súťaž „Cena publika“. Návštevníci výstavy svojimi hlasmi rozhodnú
        o najlepšej prezentácii školy.

     ?   Demontáž expozícií začína v posledný deň výstavy 27. 10. 2017 od 14.00 h do 20.00 h a v prípade potreby 
          28. 10. 2017  od 8.00 h do 12.00 h. Tento termín je potrebné ohlásiť najneskôr 25. 10. 2017.

9. Záväznú prihlášku zasielajte na adresu:     
     EXPO CENTER a.s., Trenčín
     Ing. Zdenka Lelkešová
     K výstavisku 447/14
     911 40  Trenčín

     tel.: 032 / 770 43 32, mob.: 00421 / 905551124
     E-mail: lelkesova@expocenter.sk             
                 
     Tešíme sa na stretnutie v Trenčíne.                               
  Print
1617181920BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

21
22232425262728293031123
Kalendár výstav   16. júla - 03. augusta

A A A