streda, 17. októbra, 00:10
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 FIRECO 2017
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Konferencia FIRECO
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Prihlášky na súťaže
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Fotogaléria
REKLAMA
www.pozary.cz
www.hzscr.cz/casopis-112.aspx
http://alarmrevue.webnode.cz

FIRECO 2017

13. ročník medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky

4.5. - 6.5.2017
 

V Trenčíne sa skončila výstava na ochranu života, zdravia a majetku

Výstavisko Expo Center Trenčín pripravilo v dňoch 4. až 6. mája 2017 v poradí už 13. ročník medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky FIRECO, ktorá sa koná v dvojročnom intervale. Tento rok sa v Trenčíne predstavilo 23 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska.

 

Zámerom tohto špecializovaného výstavného podujatia je oboznámiť širokú odbornú i laickú verejnosť s najnovšími typmi protipožiarnych zariadení a zabezpečovacej techniky, hasičskej a záchrannej techniky, ako aj s možnosťami na ochranu životov a zdravia ľudí i majetku pred požiarmi, rôznymi haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

Nad výstavou FIRECO 2017 opätovne prevzalo záštitu Ministerstvo vnútra SR. Vďaka spolupráci odborných garantov - Prezídia Hasičského a záchranného zboru, Dobrovoľnej požiarnej ochrane, Špeciálnej kynologickej záchrannej službe SLOVAKIA Nýrovce a Jednotke OR Hasičského a záchranného zboru Trenčín doplnil prezentáciu vystavujúcich firiem bohatý odborný sprievodný program.

 
 

Prvé dva dni výstavy sa konala XII. medzinárodná konferencia FIRECO 2017, ktorej hlavnou témou je „Protipožiarna bezpečnosť hotelov a zariadení poskytujúcich ubytovanie vo vzťahu k cestovnému ruchu“. Organizátori výstavy veria, že nielen odbornú, ale aj laickú verejnosť prilákala sobotňajšia (6.5.) Medzinárodná súťaž hasičskej historickej techniky. Do súťaže sa mohli prihlásiť družstvá mužov a žien, mohli byť aj zmiešané družstvá. Veková hranica členov v družstve nebola obmedzená. Súťažilo sa s vlastnou historickou ručnou striekačkou a vlastnými technickými prostriedkami. Súťažné družstvá absolvovali všetky nástupy a plnenie disciplíny v hasičskej rovnošate a ochrannej prilbe. Vítaná bola historická dobová rovnošata ako aj historické – dobové prilby.
Výsledná listina:
Družstvá žien:       1. miesto: DHZ Trenčín - Opatová
                                 2. miesto: DHZ Veľké Kostoľany
Družstvá mužov:  1. miesto: DHZ Bratislava Jarovce
                                 2. miesto: DHZ Pobedim
                                 3. miesto: DHZ Senec
   
Pre návštevníkov bola ďalej pripravená prezentácia zberateľských kuriozít s hasičskou tematikou, minikurz poskytovania prvej pomoci pri domácich úrazoch, premietanie videí s kynologickou záchranárskou činnosťou a praktické ukážky ako vyslobodzovanie osoby z vozidla a poskytovanie prvej pomoci, hasenie požiaru osobného motorového vozidla, ukážka poslušnosti záchranárskych psov, hasenie požiarov vznikajúcich v domácnosti pri varení ako aj likvidácia požiaru budovy spojená so záchranou osôb pomocou výškovej a leteckej techniky. V rámci Celoslovenských osláv k sviatku sv. Floriána boli počas výstavy FIRECO odovzdané aj ocenenia Rad sv. Floriána. Pre deti bolo pripravené hasenie džberovou striekačkou na terče. 
____________________________________________________________________________________________________


 
 
A A A